Algemene voorwaarden

1. Algemeen


1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Vergo Coating (hierna 'VC') gesloten overeenkomsten
en op alle door VC verstuurde offertes. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien ze
uitdrukkelijk zijn overeengekomen en blijken uit een daartoe opgesteld bijzonder geschrift dat geldig door VC
is ondertekend.

1.2 Ongeacht wanneer zij aan VC worden meegedeeld, geldt dat eventuele algemene of andere
voorwaarden van de klant alleen van toepassing kunnen zijn wanneer dit uitdrukkelijk is overeengekomen en
blijkt uit een daartoe opgesteld bijzonder geschrift dat geldig door VC is ondertekend.

1.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig zou zijn of nietig verklaard zou worden, blijven alle
andere bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht en zullen VC en de klant te goeder trouw
overleggen om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te
komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht zullen
genomen worden.


2. Offertes en bestellingen


2.1 Alle offertes van VC zijn vrijblijvend tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld. De in de offerte
vermelde prijzen zijn in alle gevallen maximaal geldig gedurende 30 dagen vanaf de datum van de offerte.
Drukfouten, materiële vergissingen en rekenfouten in een offerte verbinden VC nooit.

2.2 Voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald in de offerte, komt een overeenkomst met VC pas tot stand
nadat de klant een door VC opgestelde werkopdracht voor akkoord ondertekend heeft overgemaakt aan VC.
Alleen een door VC opgestelde en door de klant ondertekende werkopdracht kan derhalve een overeenkomst
met de klant doen ontstaan.

2.3 De annulering van een geplaatste bestelling is slechts mogelijk indien VC hiermee vooraf instemt. In
geval van annulering is er door de klant steeds van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire
schadevergoeding verschuldigd van 10 % van de prijs van de bestelling, onverminderd het recht van VC om
een hogere schade te bewijzen en daarvoor een schadeloosstelling te vorderen.


3. Terbeschikkingstelling van de goederen - materiaalvereisten - uitvoering van de
werken


3.1 De klant dient steeds zelf te zorgen voor de levering van de te behandelen goederen aan VC.

3.2 Bij de levering van de te behandelen goederen ondertekent de klant steeds een document waarin de
betrokken goederen worden beschreven. Indien geen dergelijk document door de klant werd ondertekend,
geldt er een onweerlegbaar vermoeden dat de door de klant geleverde te coaten goederen overeenstemmen
met de door VC aan de klant geleverde behandelde goederen.

3.3 Bij het leveren van de te coaten goederen is het de klant verboden de productiehal van VC te betreden
en/of gebruik te maken van enig aan VC toebehorend materieel (met inbegrip van heftrucks, hijskranen
e.d.m.). VC kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die ontstaat doordat de klant dit
verbod niet heeft nageleefd.

3.4 De uitvoering van de werken gebeurt in overeenstemming met de ISO 12944-2 norm.

3.5 De gebruikte oliën op de door de klant ter beschikking gestelde goederen dienen wateroplosbaar te zijn
en niet gepolymeriseerd. De door de klant ter beschikking gestelde goederen en materialen dienen vrij te zijn
van verfresten, alcoholstift, markeerstift, zelfklevers, siliconen, kunststofonderdelen, etc. Lasnaden moeten
steeds volledig dicht zijn.

3.5.1 Oppervlaktevereisten blank staal: het door de klant ter beschikking gestelde basismateriaal moet
volledig vrij zijn van oxides, roest, walshuid en oxidehuid ten gevolge van lasersneden.

3.5.2 Oppervlaktevereisten van verzinkt materiaal: het door de klant ter beschikking gestelde verzinkt
materiaal moet vrij zijn van witroest, fluxresten (ten gevolge van het thermisch verzinkingsprocédé), of van
sporen van overmatig opschuren.

3.5.3 Passivatielaag: de door de klant ter beschikking gestelde materialen dienen vrij te zijn van
passivatielagen of andere beschermingslagen die de voorbehandeling kunnen bemoeilijken.

3.6 De te coaten goederen of materialen dienen voorzien te zijn van de nodige uitloopgaten, die de drainage
van de voorbehandelingsvloeistoffen moeten mogelijk maken. De door de klant ter beschikking gestelde
goederen moeten tevens voorzien zijn van de nodige ophanggaten- of ogen.

3.7 Alle door de klant ter beschikking gestelde goederen en materialen worden verondersteld als dusdanig
gelakt te worden, zonder enige andere voorafgaande behandeling dan de voorziene chemische behandeling.

3.8 Alleen de poederfabrikant is verantwoordelijk voor de aangeleverde poeders, zodat hiervoor geen verhaal
bestaat tegenover VC.
Standaard wordt door VC gebruik gemaakt van polyester poeders, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders
overeengekomen tussen VC en de klant.
Speciaal aangemaakte of bestelde poederlakken worden integraal doorgerekend aan de klant.

3.9 Indien de door de klant ter beschikking gestelde te coaten goederen of materialen niet beantwoorden aan
de in artikel 3.5 en 3.6 bepaalde voorwaarden kan VC de uitvoering van de bestelling weigeren of, naar haar
eigen inzichten en zonder dat zij dienaangaande enige verantwoordelijkheid draagt, eventuele aanpassingen
uitvoeren op kosten van de klant.

3.10 VC is niet verantwoordelijk voor de schadelijke gevolgen van enig gebrek in de door VC geleverde
diensten indien dit gebrek het gevolg is van het feit dat de door de klant geleverde te coaten goederen niet
beantwoorden aan de in artikel 3.5 en 3.6 bepaalde voorwaarden.

3.11 Indien de door de klant geleverde te coaten goederen niet voorzien zijn van de nodige ontluchtings- en
uitloopgaten zoals bepaald in artikel 3.6, is de klant steeds volledig aansprakelijk voor alle schade die VC
hierdoor in voorkomend geval zou lijden.


4. Prijzen


4.1 Alleen de prijzen vermeld in de prijslijst binden VC.

4.2 Voor elke afzonderlijke bewerking zal om administratieve redenen minstens 50 EUR per partij
aangerekend worden. Er worden geen cumulaties toegestaan.

4.3 De door VC in voorkomend geval verspreide prijslijsten zijn louter indicatief en verbinden VC niet.

4.4 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle in een offerte, werkopdracht, orderbevestiging,
overeenkomst,… vermelde prijzen exclusief BTW en EXW Moeskroen (Incoterms 2000).

4.5 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer der kostprijsfactoren een
verhoging ondergaan (ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden ) is de VC gerechtigd de
overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.


5. Leveringstermijn


Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk en
schriftelijk anders tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering van verbintenissen van VC
kan echter nooit aanleiding geven tot het ontstaan van enige verplichting tot schadeloosstelling in hoofde van
VC noch tot ontbinding van de overeenkomst.


6. Overmacht


6.1 Elke aanvaarding van een bestelling door VC gebeurt onder voorbehoud van overmacht. Onder
overmacht wordt, onder meer, verstaan gehele of gedeeltelijke stakingen, lock-outs, ongevallen, opheffing
van vervoer, oorlog, mobilisatie, inbeslagname, het niet-verkrijgen van vergunningen, het ontbreken van
grondstoffen, ziekte van de werknemers van VC, overstromingen, etc. Deze opsomming is niet exhaustief. In
geval van overmacht in hoofde van VC worden de verplichtingen van VC ten aanzien van de klant tijdelijk
geschorst zolang de overmacht duurt.

6.2 Wanneer een overmachtsituatie langer dan zestig dagen heeft geduurd, heeft de klant het recht om de
bestelling te annuleren, zonder dat hiertoe de voorafgaande toestemming van VC vereist is. De klant kan in
voorkomend geval geen schadevergoeding eisen van VC. Hetgeen desgevallend reeds in uitvoering van de
overeenkomst door VC werd geleverd of gepresteerd, wordt naar verhouding afgerekend.


7. Levering en inontvangstname van de behandelde goederen


7.1 Onverminderd hetgeen in het volgende lid is bepaald, gebeuren de leveringen EXW Moeskroen
(Incoterms 2000), conform hetgeen is bepaald in artikel 4.4.
Het risico op verlies en/of beschadiging van de behandelde goederen (door diefstal, brand, etc.) gaat over op
de klant op het ogenblik van de levering conform het vorige lid.

7.2 Indien de klant in gebreke blijft om de behandelde goederen af te halen binnen de twee weken na de
mededeling dat de goederen klaar liggen om afgehaald te worden, zullen de goederen door VC opgeslagen
worden, indien er voldoende ruimte beschikbaar is. VC heeft het recht om hiervoor aan de klant een redelijke
opslagkost aan te rekenen. Deze opslagkost is wekelijks factureerbaar. VC heeft het recht om, na het
verstrijken van een periode van acht dagen te rekenen van een ingebrekestelling aan het adres van de klant,
de goederen van de klant te verwijderen uit haar opslagplaatsen, waarbij alle kosten ten laste zullen zijn van
de klant. In voorkomend geval gaat het risico op verlies en/of beschadiging van de behandelde goederen
(door diefstal, brand etc.) over op de klant op het ogenblik van de verzending van de hiervoor bedoelde
ingebrekestelling.

7.3 Wanneer blijkt dat de door de klant geleverde goederen om welke reden ook (diefstal door derden,
verdwijning) door VC niet kunnen geleverd worden aan de klant, heeft de klant enkel recht op een vergoeding
van de door hem betaalde kostprijs van de geleverde goederen, zonder dat de klant enige andere
schadevergoeding kan eisen voor enige andere directe of indirecte schade. De klant kan wel een volledige
vergoeding van de door hem geleden schade vorderen in geval van een zware fout of opzet in hoofde van
VC.


8. Vertrouwelijke informatie


De klant garandeert dat alle voor en na het sluiten van de overeenkomst van VC ontvangen technische
informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden
beschouwd indien deze door VC als zodanig is aangeduid. Daarnaast heeft informatie een vertrouwelijk
karakter wanneer de vertrouwelijkheid ervan redelijkerwijs kan worden vermoed. De klant mag in geen geval
technische informatie, die steeds eigendom blijft van VC, kopiëren of aan derden overmaken of ter inzage
geven. De verkoop van enig door VC geproduceerd en/of verkocht goed kan hoe dan ook nooit een
overdracht van intellectuele eigendomsrechten tot gevolg hebben.


9. Klachten


9.1 De klant dient de goederen onmiddellijk bij de levering na te zien. De klant moet zijn klachten, op straffe
van verval, schriftelijk aan VC meedelen binnen de acht dagen na de levering. Het schrijven moet een
gedetailleerde opsomming bevatten van de gebreken. Het gebruik van een levering of van delen ervan, geldt
onweerlegbaar als aanvaarding van de volledige levering.

9.2 Klachten in verband met verborgen gebreken moeten, op straffe van verval, binnen de 8 dagen na de
ontdekking van de verborgen gebreken schriftelijk aan VC worden meegedeeld. De door artikel 1648 B.W.
bepaalde korte termijn bedraagt tussen partijen 2 maanden vanaf de ontdekking van het gebrek.

9.3 Indien er sprake is van een zichtbaar of verborgen gebrek dat tijdig en conform dit artikel aan VC ter
kennis werd gebracht, heeft VC het recht om de betrokken goederen opnieuw te behandelen. VC zal in dat
geval echter niet instaan voor bijkomende kosten zoals transportkosten, kosten voor demonteren en opnieuw
monteren etc. VC kan nooit gedwongen worden om geleverde goederen opnieuw te behandelen. Goederen
worden slechts opnieuw behandeld door VC na voorafgaande schriftelijke toestemming van VC.

9.4 Indien er sprake is van een zichtbaar of verborgen gebrek dat tijdig en conform dit artikel aan VC ter
kennis werd gebracht en VC conform artikel 9.3 beslist om de goederen opnieuw te behandelen, is er door
VC geen enkele andere schadeloosstelling verschuldigd.
Indien er sprake is van een zichtbaar of verborgen gebrek dat tijdig en conform dit artikel aan VC ter kennis
werd gebracht en VC beslist om de goederen niet opnieuw te behandelen conform artikel 9.3, is de door VC
in geval van een bewezen contractuele fout verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt tot maximaal de
prijs van de door VC met betrekking tot deze goederen geleverde diensten, exclusief BTW. In geen geval kan
er door VC enige vergoeding verschuldigd zijn voor onrechtstreekse of onlichamelijke schade (waaronder,
maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste kansen, andere gevolgschade, etc.).

9.5 VC kan hoe dan ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige schade aan of gebrek van de
behandelde goederen dat te wijten is aan het gebruik van de goederen in een specifieke omgeving.

9.6 Elke aansprakelijkheid van VC met betrekking tot de behandelde goederen is beperkt tot een periode van
1 jaar vanaf de levering van de goederen. Na het verstrijken van deze periode, kan VC niet meer
aangesproken worden door de klant voor gebreken aan de goederen.

9.7 VC kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige schade aan of defect van de geleverde goederen
voortvloeiend uit een verkeerd, niet-conform of onzorgvuldig gebruik of uit een verkeerde, niet-conforme of
onzorgvuldige behandeling of installatie van de goederen."


10. Betaling


10.1 De factuur dient, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding op de factuur, betaald te worden
binnen de dertig dagen einde maand. Betwistingen of klachten, zelfs indien gegrond, schorsen de
betalingsverplichting van de klant niet.
Alle facturen van VC zijn steeds betaalbaar te Moeskroen, zelfs indien er wissels getrokken worden.

10.2 Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van een factuur heeft VC het recht om al zijn openstaande
verbintenissen tegenover de betrokken klant met onmiddellijke ingang te schorsen, tot op het ogenblik dat de
factuur is betaald.

10.3 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden ten kantore VC of op een door
hem aan te wijzen rekening.

10.4 Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van de factuur is er door de klant van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een interest verschuldigd die gelijk is aan de op de vervaldag geldende wettelijke
interestvoet, vermeerderd met 3 %.
Daarenboven is er bij gebrek aan betaling op de vervaldag van de factuur door de klant van rechtswege en
zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 10 % van het totale
factuurbedrag (inclusief BTW), met een minimum van 50 EUR en een maximum van 3.750 EUR,
onverminderd het recht van VC om een hogere schade te bewijzen en daarvoor een schadeloosstelling te
vorderen.

10.5 De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur heeft van rechtswege tot gevolg dat alle
bedragen die door dezelfde klant op grond van andere facturen aan VC verschuldigd zijn, onmiddellijk van
rechtswege en zonder ingebrekestelling volledig opeisbaar worden.

10.6 Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen
schuldvernieuwing in en doet op geen enkele wijze afbreuk aan de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

10.7 Indien de klant één van zijn essentiële verplichtingen niet nakomt, zoals bijvoorbeeld de tijdige betaling
van de facturen van VC, heeft VC het recht om de overeenkomst zonder voorafgaande rechterlijke
machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden.

10.8 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 9 moet in geval van betwisting de factuur, op straffe van
verval, geprotesteerd worden binnen de acht dagen na de ontvangst ervan door de klant.


11. Door de klant te verstrekken waarborgen


11.1 Elke klant verbindt zich ertoe om aan de kredietverzekeraar van VC alle informatie te bezorgen die de
kredietverzekeraar nodig acht voor de beoordeling van de kredietwaardigheid van de klant.

11.2 Indien het door een klant aan VC verschuldigde bedrag, waarmee wordt bedoeld het bedrag van de
onbetaalde facturen en de waarde van de nog door VC uit te voeren bestellingen, de limiet overschrijdt die
voor de betrokken klant werd bepaald door de kredietverzekeraar van VC, heeft VC het recht om al zijn
verbintenissen ten aanzien van de klant met onmiddellijke ingang te schorsen totdat het door de klant aan VC
verschuldigde bedrag (met inbegrip van de bedragen die door de klant zullen verschuldigd worden indien de
door VC geschorste verbintenissen worden uitgevoerd) opnieuw lager is dan de hiervoor bedoelde limiet.

11.3 Indien het vertrouwen van VC in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van
gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen van VC
in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen aantasten of kunnen aantasten, heeft
VC het recht om van de koper een passende waarborg te eisen. Indien de klant weigert een passende
waarborg te verstrekken, heeft VC het recht om de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren, zelfs indien
de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In voorkomend geval is er door de klant van
rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van de prijs van de
bestelling verschuldigd, onverminderd het recht van VC om een hogere schade te bewijzen en hiervoor een
schadeloosstelling te vorderen.

11.4 Indien het vertrouwen van VC in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van
gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen van VC
in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen aantasten of kunnen aantasten (zoals
bijvoorbeeld de niet of niet tijdige betaling van een factuur van VC door de klant), heeft VC het recht om van
de klant de onmiddellijke betaling van alle ten aanzien van VC openstaande schulden te eisen. Bij gebrek
aan onmiddellijke betaling heeft VC het recht om alle door de klant geleverde en door VC behandelde en/of
te behandelen goederen en materialen onder zich te houden tot op het moment van de integrale betaling
door de klant van alle ten aanzien van VC openstaande schulden, in hoofdsom, kosten en interesten.


12. Betwistingen


12.1 Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde zijn bevoegd om te oordelen
over geschillen met betrekking tot het ontstaan, de uitvoering, de niet-uitvoering, enz. van enige door VC
gesloten overeenkomst of verstuurde offerte.

12.2 Op de door VC gesloten overeenkomsten en verstuurde offertes is alleen het Belgische recht van
toepassing, met uitsluiting van de regelen van het internationaal privaatrecht (met inbegrip van het CISG en
andere vergelijkbare verdragen).